برندهای ما
Office: Unit 7, 2 nd Floor, Pardis Office Commercial Complex, Valie Asr, Baharestan Town, Isfahan,
Tel:+9831-3136822910 ، +9831-3136822911
Email: sales@emamicorp.com
سید علی امامی/ مدیر دپارتمنت تحقیقات، تولید و توسعه ceo@emamicorp.com
سید ایمان امامی/ مدیر دپارتمنت بازرگانی و فروش i.emami@emamicorp.com
تماس با ما
Office: Unit 7, 2 nd Floor, Pardis Office Commercial Complex, Valie Asr, Baharestan Town, Isfahan,
Tel:+98
031-3136822910
031-3136822911
031-32378500

سید علی امامی
مدیر دپارتمنت تحقیقات، تولید و توسعه

i.emami@emamicorp.com
سید ایمان امامی
مدیر دپارتمنت بازرگانی و فروش

s.safaie@emamicorp.com